Výroba


Riešenie procesov, obehov dokladov, výrobných skladov, materiálových a kalkulačných noriem pre hromadnú a zákazkovú výrobu. Kapacitné výpočty a vyhodnotenie úzkych miest výroby.

 • Štruktúra dátového modelu a aplikácie umožňuje pružne reagovať na konkrétne požiadavky výrobnej spoločnosti. Z vlastných skúseností vieme, že obeh dokladov, tovaru a materiálu je v každej firme špecifický.
 • Procesy a typy dokladov sa nastavujú podľa potrieb daného podniku.
 • Práca s modulom výroba je maximálne zjednodušená a prispôsobená koncovým užívateľom. V reťazci dokladov je zadávaná väčšina dát iba vo vstupnom – prvotnom doklade. Ostatné doklady sú v maximálnej možnej miere vytvárané automaticky.
 • Na vytvorenej zákazke, ktorá je tiež kľúčovým údajom pre vyhodnotenie saldokonta, nákladov a výnosov, je možné evidovať cenu zákazky, zodpovednej osoby, použité zariadenia, termíny jednotlivých fáz realizácie a stav zákazky podľa jej postupného plnenia.
 • K výrobkom evidovaným na sklade môžete zostaviť a evidovať materiálové normy. Každému artiklu je možné priradiť ľubovoľné množstvo noriem.
 • Skladové saldo umožňuje v reálnom čase sledovať priebeh zákazky (zadanie do výroby, požiadavky na sklad materiálu, objednávky na dodávateľa, dodacie listy, fakturáciu…)
 • Systém sleduje stav materiálu, polotovarov a výrobkov na jednotlivých skladoch.
 • V rámci obehu materiálu a tovaru je možné nadefinovať ľubovoľný presun medzi jednotlivými skladmi a etapami výroby.

Výhody

 • Tlač úkolových lístkov
 • Zber úkolových lístkov pomocou čítačky čiarových kódov
 • Prehľady, vyhodnotenia plánov a kapacít výroby
 • Kalkulácia termínu dodania
 • Identifikácia úzkych miest výroby
 • Automatické spracovanie evidencie prác pre mzdy

Plánovanie výroby a evidencia prác

Plánovanie výroby prebieha na základe evidovaných zákaziek odberateľov a na základe interných zákaziek. Na základe Internej zákazky alebo Zákazky odberateľa sa tlačia úkolové lístky na jednotlivé pracovné úkony podľa technologickej normy a následne sa vykonáva zber týchto úkolových lístkov pomocou scanneru EAN code s identifikáciou pracovníka, ktorý danú operáciu vykonal. Spracovanie podkladov pre mzdy.

Vďaka informáciám v technologickej norme (časová náročnosť výroby), kapacitám jednotlivých zariadení na ktorých sa práce vykonávajú, informáciám zo zákaziek (termíny výroby) je možné následne zo systému tlačiť prehľady a vyhodnotenia plánov a kapacít výroby.

Kapacitné výpočty výroby sú zamerané na vyhľadávanie úzkych miest, čím je zaistená prehľadnosť a rýchla orientácia v možných kapacitných obmedzeniach výroby.

Pripravili sme výrobné modely sledovanie obehu dokladov a plánovanie pre jednotlivé druhy výroby. (zákazková, sériová, hromadná, kusová).

Okruhy dokladov

 • Ponuka
 • Príjem
 • Objednávka od odberateľa
 • Výdaj
 • Zákazka
 • Inventúra
 • Objednávka na dodávateľa
 • Dodací list
 • Zadanie do výroby
 • Fakturácia

Modely definované pre oblasti

 • Zákazková výroba
 • Sériová výroba
 • Hromadná výroba
 • Kusová výroba