Systém pre správu a údržbu ciest Samosprávnych krajov


Systém pre riadenie všetkých vnúropodnikových procesov pre Správy a udržby ciest Samosprávnych krajov

Všetky vnútropodnikové procesy integrované v rámci jedného systému.

 • Štruktúra dátového modelu a aplikácie umožňuje pružne reagovať na konkrétne požiadavky spoločnosti. Z vlastných skúseností vieme, že obeh dokladov, tovarov a materiálu je v každom firme špecifický.
 • Nastavíme procesy a typy dokladov podľa potrieb daného podniku.
 • EIS je možné nastaviť pre sledovanie kompletného toku dokladov v rámci jedného informačného systému. Jednotlivé doklady sú evidované v prehľadných dokladových radách.

  • Dopyt
  • Ponuka
  • Výberové konanie
  • Zákazky a zmluvy
  • Plány
  • Výdaje na zákazky
  • Sklady
  • Banka a pokladňa, bankové príkazy
  • Finančná analýza
  • Fakturácie
  • Interné doklady
  • Inventárny majetok
  • Objednávky na dodávateľov
  • Odovzdávacie protokoly
  • Strediskové denníky

Plánovanie prác, materiálov a prostriedkov

 • Jednotlivé položky sú načítané do modulu Plánovanie. Položky plánov môžu byť nasmerované na konkrétnu zákazku, stredisko alebo účet. Na základe plánov je možné generovať vyhodnotenia slúžiace pre porovnanie skutočných a plánovaných nákladov zákazky alebo strediska. Kalkulované náklady sú porovnávané so skutočnými nákladmi vyplývajúcimi z výdaja materiálu, z vyplatených miezd alebo čerpaných pohonných hmôt. Z denníkov je možné získať údaje o konkrétnych platbách zamestnancom podľa nočných alebo víkendových prirážok. Pre získanie presnejšieho obrazu o ziskovosti zákaziek alebo stredísk je možné rozpúšťať výrobné a prevádzkové réžie na jednotlivé zákazky a strediska. Všetky náklady plynúce na zákazku sú zobrazené vo vyhodnotení okamžite po zadaní nákladového dokladu.

Sledovanie zákaziek

 • EIS umožňuje sledovať v reálnom čase jednotlivých zákaziek, ako z pohľadu evidencie prác, tak pri sledovaní plnenia platieb a ziskovosti danej zákazky. Priamo nad danou zákazkou vidíte všetky položky, ktoré sa k nej viažu bez nutnosti tlačenia zostáv. Ku každej zákazke sú pripojené jednotlivé fakturácie a stav ich úhrad. Sledovanie stavu zákazky.

Modul doprava

 • Systém eviduje jednotlivé vozidlá a zariadenia na jednotlivých kartách. Výkony vozidiel a zariadení sú vykazované v systéme a umožňujú sledovanie ich využitia na jednotlivých zákazkách. Ocenenie motohodín vozidiel umožňuje pripraviť podklady pre odovzdávacie protokoly a fakturáciu prác vozidiel. V evidencii dopravy sú evidované čerpania PHM na dané vozidlo, spôsob čerpania (karta, hotovosť), druh PHM, stav tachometru, najazdené km, atd. K jednotlivým položkám výkonov vozidiel je možné evidovať prirážky za prácu v zime, zahrievanie vozidla, jazdu s vlekom a pod. Modul slúži taktiež k sledovaniu výkonov nadstavbových zariadení.

Zisťovacie a odovzdávacie protokoly

 • Na základe evidencie prác je možné vystavovať odovzdávacie a zisťovacie protokoly pre dozor pri odovzdaní jednotlivých úsekov ciest resp. zákazok. Súčasťou odovzdávacích protokolov môžu byť podrobné popisy prác, poveternostné podmienky, pripomienky k protokolom.

Automatická fakturácia podľa položiek odovzdávajúcich protokolov

 • Na základe odsúhlasených položiek odovzdávajúceho protokolu potvrdeného dozorom sú automaticky vystavené faktúry. Je možne vytvárať kumulované faktúry na jedného odberateľa za viac odovzdávacích protokolov dohromady.

Reporty a vyhodnotenia
Pre problematiku SaÚC sú spracované špeciálne tlačové zostavy:

 • Vyhodnotenie hospodárnosti pri realizácii výrobného plánu
 • Náklady a výnosy podľa zákaziek
 • Rekapitulácie nákladov a výnosov cestnej siete
 • Náklady a výnosy za podnik
 • Prehľad plnenia nákladov a výnosov v hlavnej činnosti
 • Vyhodnotenie nákladovosti

Skladové hospodárstvo

 • Súčasťou systému je aj skladové hospodárstvo, v ktorom môžete sledovať na ľubovoľnom množstve skladov pohyby materiálov a ich výdaj na jednotlivé zákazky. Súčasťou skladov je podrobná evidencia všetkých odberateľov, dodávateľov, dodacie lehoty, dodávané materiály, služby a iné.

Objednávky na dodávateľa

 • Systém eviduje interné objednávky stredísk na centrále a umožňuje tak vytvárať kumulované objednávky na dodávateľa a využiť tak množstevné zľavy

Evidencia OOPP

 • Podľa zadaní vychádzajúcich z vnútropodnikových smerníc je možné sledovať využitie a expiráciu osobných ochranných pracovných pomôcok. Podľa profesie pracovníka sú evidované všetky ochranné pomôcky, na ktoré má pracovník nárok. Zároveň program eviduje dobu použiteľnosti ochranných pomôcok a pripraví podklady pre vyhotovenie objednávok na nákup nových ochranných pomôcok.

Účtovníctvo

 • Súčasťou systému je plnohodnotný ekonomický systém pokrývajúci všetky požiadavky firmy na vedenie účtovníctva.