Služby

Jedine dokonalý prehľad o zákazníkoch zaistí poskytovanie kvalitných služieb.

 • Evidencia všetkých informácií od prvého telefonického kontaktu
 • Formuláre pre zadanie servisného hlásenia alebo dopytu
 • Evidencia všetkých prijatých hlásení a požiadaviek zákazníkov
 • Zobrazenie informácií o zákazníkovi, s ktorým práve hovoríte
 • Podrobné informácie o type zákazníka a úrovni poskytovaných služieb podľa druhu uzatvorenej zmluvy
 • Možnosť zápisu histórie servisných hlásení. Evidencia stavu servisného hlásenia udávajúci stav rozpracovanosti. Priradenie kódu stavu hlásenia. Vyhodnotenie úloh podľa firiem, pracovníkov, stavu rozpracovanosti
 • Automatické generovanie servisných správ a ich zasielanie elektronickou poštu
Systém umožňuje rýchle a jednoduché navádzanie evidencie vykonaných prác na základe preddefinovaného zoznamu prác. Evidencia prác je viazaná na jednotlivé úlohy, zákazky a umožňuje sledovať náklady na vykonávaný servis podľa pracovníkov, zákaziek a firiem

Fakturácia služieb je zaistená automatickým procesom, ktorý využíva dáta evidencie prác a cenových sadzieb vychádzajúcich z uzatvorených zmlúv.Každý mesiac sa automaticky vygenerujú faktúry podľa uzatvorených zmlúv. Doklady je možné zasielať v elektronickej podobe.

 • Servisné hlásenia
 • Zákazky
 • Servisné správy
 • Odovzdávajúce protokoly
 • Servisné zmluvy
 • Licenčné ujednania
 • Dopyt
 • Ponuka
 • Objednávky
 • Automatická fakturácia
 • Evidencia prác
 • Nájomné zmluvy
 • Evidencia všetkých typov dokladov a dokumentácia v jednotnom systéme
 • Kompletné informácie o zákazníkoch v prehľadnom súhrne
 • Záznamy o všetkých kontaktoch so zákazníkom
 • Vystavenie zmlúv a ich vyhodnotenie
 • Niekoľko pohľadov na ziskovosť zákaziek
 • Príjem a vyhodnotenie servisných hlásení

Väzby poskytovaných služieb na ceny a zľavy definované podľa typu zmluvy pre jednotlivých zákazníkov alebo ich skupiny

Priamo z aplikácie je možné tlačiť a rozosielať elektronickou poštou návrhy i originály zmlúv. Jednotlivé zmluvy obsahujú dáta o platnosti a zmluvných podmienkach. Podľa týchto dát je možné generovať súhrny a vyhodnotenie.

Do aplikácie je možné priradiť v spolupráci s užívateľom ľubovoľné typy zmlúv. K zmluvám sú priradené ako obrázky skenované podpísané originály.

U zákaziek realizovaných na objednávku je možné použiť ucelený tok dokladov. Ponuka, dopyt, objednávka, odovzdávajúci protokol, fakturácia.

Dáta jednotlivých dokladov je možné navzájom preberať a kopírovať.

V databáze IS sú uložené všetky pohľadávky, ponuky a objednávky s evidenciou stavu obchodného prípadu a ďalšími dôležitými údajmi o zákazníkoch, dátumoch plnení a zodpovedných osobách.

V systéme je uložená história všetkých obchodných prípadov pre následné vyhodnotenia.

So všetkými dokladmi je možné pracovať v tlačenej i elektronickej podobe.

Prepojenie úloh a obchodných prípadov na modul účtovníctva umožňuje sledovať náklady a výnosy na pracovníka, zákazku alebo firmu v reálnom čase.