A3 ACCOUNT - účtovníctvo 


Finančné účtovníctvo zaisťuje dáta a analyzuje podklady pre operatívne i strategické riadenie firmy. Aplikácia vznikla na základe skúseností získaných behom viac než desať rokov vývoja účtovného software v našej firme. Software je programovaný pre prostredie Windows.

 • Homebanking
 • Banka
 • Evidencia bankových príkazov
 • Pokladňa
 • Odberateľské faktúry
 • Dodávateľské faktúry
 • Účtovné doklady
 • Daňové účtovné doklady
 • Zálohové faktúry
 • Vzájomné zápočty
 • Elektronické bankovníctvo pre zahraničné banky
 • Devízový účet
 • Valutová pokladňa
 • Doklady v cudzích menách podľa kurzového lístku
 • Tuzemské doklady v cudzej mene
 • Penalizácia
 • Upomienky

Prostredie aplikácie

 • Architektúra aplikácie typu Klient / Server. Databáza a aplikácia sú inšta­lované na centrálnom serveri. Jednotlivé pobočky pracujú s účtovníctvom pomocou terminálového pripojenia on-line.
 • Intuitívne ovládanie využívajúce ergonomické postupy podľa štandardu MS Windows. Program je možné pohodlne ovládať i z klávesnice

Účtovanie v reálnom čase

 • Zmeny vzniknuté vystavením alebo opravou prvotných dokladov sa ihneď pre­mietnu do všetkých zostáv a vyhodnotení.
 • Jednoduché vytváranie nového účtovného roka, je možné prevziať nasta­venie minulého roka a opakovane automaticky vytvoriť počiatočné stavy účtov. Dáta sú kontinuálne prístupné, je možné pracovať v plnom rozsahu aj s dokladmi minulých účtovných období. Automatické vytvorenie počiatoč­ných stavov.
 • Stály prehľad o stave firmy - kedykoľvek dostupná rozvaha, výsledovka, cash flow, hlásenie DPH atď. bez vytvárania uzávierok.

Viac rozmerové účtovníctvo

 • 7 účtovných indikácií – účet, stredisko, zákazka, majetok, adresa, pracovník, artikel. Prehliadanie vyhodnotení dokladov podľa indikácií v reálnom čase, bez spustenia tlačových vyhodnotení.
 • Žiadny doklad nie je nutné navádzať duplicitne. Použitie účtovných väzieb vrátane prednastavených kľúčov. Preberanie údajov do dokladov z číselní­kov. Prehľadná organizácia dokladov do zložiek, podľa vlastností. Definícia zložiek je celkom v rukách užívateľa, ktorý má týmto možnosť zefektívniť prácu s dokladmi a sprehľadniť všetky vyhodnotenia.

Práca s dátami

 • Komfortné tlačové zostavy. Prepojenie na produkty MS-Office. Napojenie na pokladničný systém A3 POS. Možnosť tvorby vlastných zostáv zo základ­ných vzorov.
 • Saldokonto v systéme A3 ACCOUNT predstavuje súbor všetkých dokladov zachytávajúci pohľadávky a záväzky vrátane priebehu ich likvidácií. Saldo­konto a hlavné knihy sú súčasťou spoločnej databázy. Väzby medzi knihami dokladov a saldo kontom sú kontrolované.

Práca s dokumentmi

 • Prístup do systému je viazaný na meno a heslo užívateľa. Archivácia doku­mentov v elektronickej podobe. Možnosť pripojenia prílohy k dokladu v ľubovoľnom formáte. Uloženie vyhodnotenia a tlače do súboru, odosielanie dokladu elektronickou poštou.
 • Štandardné zostavy A3 ACCOUNT sú dodávané v českej, slovenskej, anglickej a nemeckej verzii.

Implementácia

 • Pri zavádzaní systému poskytujeme služby ktoré umožňujú minimalizovať čas a náklady spojené s prechodom na nový systém.
 • Postupný systém školení umožní užívateľom prácu so systémom v deň inštalácie už po základnom školení a skráti tak predĺženie prechodu na nový systém na minimum.
 • Na základe skúseností z rady inštalácií optimalizujeme a nastavujeme sys­tém pre špecifické prostredie každej firmy.
 • Prostredníctvom prevodu kmeňových dát z externého systému umožňu­jeme naplánovanie prechodu na systém A3 ACCOUNT, kedykoľvek v priebehu roka podľa predpokladaného vyťaženia pracovníkov.

Výhody

 • Komplexný informačný ekonomický systém
 • Pripojenie užívateľov k centrálnej databáze
 • Okamžitý prístup k aktuálnym dátam
 • Prierezy dátami na základe 7 indikácií
 • Efektívne navedenie prvotných dokladov
 • Definovanie prístupových práv užívateľským skupinám
 • Otvorenosť externým systémom
 • Pripravené automatické procesy pre rutinné účtovné operácie
 • Archivácia dokumentov v elektronickej podobe
    A3 ACCOUNT.pdf